BYGGLEDNING
Byggledaren samordnar arbetet och resurserna på byggarbetsplatsen.

Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt. Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet. Om entreprenaden är delad entreprenad kan byggprojektledaren även ansvara för att leda och organisera arbetarskyddet på byggarbetsplatsen.

PROJEKTLEDNING
Vi är byggherrens ”förlängda arm”. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Projektledarens mål är att våra uppdragsgivare får:
•  Rätt information i rätt tid
•  Väl genomarbetade prognoser och avstämningar
•  Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag

Det betyder att projektledaren arbetar med tydligt ansvar på rapportering av projektets alla skeden. Arbetet underlättas och effektiviseras genom vårt system för tidsplanering och kostnadsstyrning. Ledningssystemet innehåller checklistor och mallar för varje delprocess som ger projektledaren kontroll och stöd att styra projektet genom alla faser.

ENTREPRENADBESIKTNING
Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet. Som beställare hos PROJAB får ni alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Vi offererar både större och mindre objekt, kontakta oss för en prisindikation.

FASTIGHETSFÖRÄDLING
Vare sig det gäller ett hus eller en fastighet så bär det på en historia, detta ska tas tillvara på. Vi kan hjälpa dig i processen med allt från design, renovering till ombyggnation av både hus och lägenheter. Vi erbjuder en komplett helhetslösning, och har ett stort nätverk av samarbetspartners.

KONTROLLANSVARIG
För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5) Hos PROJAB har vi 3 anställda som är K-behöriga (Komplicerad art).

TERMOGRAFERING
Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med hjälp av en värmekamera kan vi lokalisera och diagnostisera områden med köldbryggor, luftläckage, och bristfällig isolering från en synlig värmebild. Genom att identifiera dessa brister kan vi generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem. Termografering bidrar till ett förbättrat termiskt inomhusklimat genom att upptäcka energiförluster i byggnader. Drag beroende på luftläckage och kallras, kalla golv och temperaturskillnader kan identifieras och åtgärdas, detta skapar helhetsbild och innebär en stor hjälp vid byggnaders underhållsplanering.

UNDERHÅLLSPLANERING
Oavsett om ni har en större fastighet eller en mindre sådan, kräver denna tillgången förvaltning och underhåll för att inte förlora sitt värde. Underhåll innebär allt ifrån mindre uppgifter som ommålning till utbyte av handtag, men en fastighet kräver även underhåll i form av stora åtgärder som måste planeras väl, både tidsmässigt och ekonomiskt. Med en bra underhållsplan får du total kontroll på såväl underhållskostnaderna som på husets skick, detta är oerhört viktigt och detta kan vi hjälpa er med. Genom en strukturerad planering underhåll i god tid kan ni slippa akutåtgärder, och här finns det stora pengar att spara.

UPPHANDLING
Vi har stor erfarenhet inom upphandling av byggentreprenader och är väl pålästa inom det juridiska samt det byggtekniska. Vi hjälper er genom hela processen och levererar en helhetslösning som innebär att vi hjälper till med att ta fram beskrivning och förfrågningsunderlag, till att vi sedan skickar ut detta för anbudsräkning

Vi granskar även företagen och sammanställer sedan anbuden, innan vi presenterar det färdiga resultatet till vår kund.

ENERGI & MILJÖ
Vid både nybyggnation och ombyggnad finns det energi att spara. Vid en energiutredning undersöker man hela klimatskalet ner till de enskilda systemens funktioner och drift. Vi hjälper er gärna med förslag till åtgärder gällande energieffektivisering av era objekt, allt ifrån tilläggsisolering och fönsterbyten till förnybar energi t.ex bergvärme, solceller m.m.

Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just er!